این دوره برای مربیان یوگا در سال 1391 برگزار گردید