جزئیات پروژه

کتاب چگونه بهترین خودمان باشیم

حرکت انسان در مسیر خودسازی را برای ما با 10اصل از اصول اخلاقی یوگا آموزش می دهد ،که درطی هر درس یاد می گیرم چگونه ذهن خودمان رامدیریت کنیم ،

تا مسیر خودسازی را گام به گام پیش برویم.

این دوره در سال 1397 برگزار شده است