کارگروهی وتیمی نیازداردکه افراد تیم از قبل شناخت داشته باشند که این شناخت براساس تیپ شخصیتی باشد می تواند به شکل فوق العاده ای کاررا پیش ببرد.

فهرست