قدرت باورهای ما
باورها در واقع همان عقایدی هستند که به مرور زمان در اثر تکرار مداوم در ذهن شما جاودانه شده‌اند و در اصل تبدیل به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر روی تصمیمات و اهداف شما هستند. باورها مدام در حال تکرار شدن می‌باشند. با همین قدرت باور است که در ذهن شما ماندگار می شوند و زندگی شما را شکل می دهند. در اصل هر آن چیزی که در زندگی به آن دست پیدا می کنید نتایج باور های شماست، همه چیزهایی که در زندگی به دست می آورید و ارتباط مستقیمی با عقاید و باورهای شما دارد. زمانی که شما به چیزی باور داشته باشید آنقدر آن موضوع را تکرار می کنید تا نهایتاً در زندگی شما خودش را نشان می دهد.

عواملی که در شکل گیری باورهای شما موثر هستند از زمان کودکی با شما همراه هستند. مانند خانواده، محیط زندگی، دوستان، اطرافیان. همه اینها در کنار هم کمک می‌کنند که یک باور در وجود شما شکل بگیرد و یا از بین برود. به عنوان مثال فردی در خانواده ای متولد شده است که اعتقاد بسیار زیادی به تحصیلات دارند. بدون شک داشتن مدرک تحصیلی بالا در وجود این فرد یک باور و عقیده است که در نتیجه محیط خانواده ایجاد شده است.

فهرست