یوگای  خنده و تاثیر آن بر سلامتی

در 20 سال اخیر تحقیقات مختلفی در مورد خنده و تأثیرات مثبت آن انجام شده است. خنده بر روی بسیاری از بیماری های جسمی و روحی تاثیرگذار است و امروزه واژه «خنده درمانی» در کنار موسیقی درمانی، تئاتر درمانی و مواردی از این دست، وارد واژگان درمانی شده و مورد توجه قرار دارند.

خنده

در تمام بیماری های روانی ردپایی از استرس و اضطراب وجود دارد؛ تا جایی که برخی روانشناسان بر این عقیده اند که اضطراب مادر همه بیماری های روانی است. نکته جالب توجه اینکه خندیدن می تواند تا حد زیادی بر مدیریت استرس تاثیرگذار بوده و با ایجاد تغییر در وضعیت ترشحات هورمونی و آزاد کردن هورمون های آدرنالین و نورآدرنالین در خون عمل 2 مرحله ای پاسخ و استراحت را تسهیل کرده و در نتیجه با رفع استرس و فشارهای روزمره در فرد احساس شادابی و رهایی ایجاد کند.

در یوگای خنده، از خنده به عنوان شکلی از ورزش یاد می شود. در  کلاس ها افراد یاد می گیرند خنده را به صورت یک تمرین انفرادی انجام دهند و تجارب عمیقی را با آرامبخشی خنده، تجسم و تنفس یوگایی به دست آورند.

خنده درمانی موثروقدرتمند وموثر است برای غلبه برپیری وحفظ زیبایی وشادابی انسان ،درخندیدن تنها یک عضله اصلی به کارگرفته می شوددرچهره ما،درصورتی که برای بروزحالتی چون خشم واندوه واخم درچهره تعداد زیادی از عضلات باید درهم کشیده شوند.

فهرست