کتاب

چگونه بهترین خودمان باشیم

دراین اثر که حاصل تحققیقات و تجربه های خودم هستند ،سعی شده است که به صورت ساده وروان راجب اصول اخلاقی توضیح داده شود واین اصول درزندگی روزمره ما استفاده شوند.

زمانی که تلاش می کنیم وکارها پیش نمی روند ازخودمان سوال کنیم علت این چیست ،زمانی که ناراحت هستیم ازخودمان سوال کنیم علت این ناراحتی چیست ،زمانی که خشم تمام وجودمان را گرفته است ازخودمان سوال کنیم دلیل این همه خشم چه می تواند باشد؟

دراین کتاب به بسیاری ازاین سوالات جواب دارده شده است .ونیزشناخت بهترازعمل کرد افکارما ،گفتارواعمال،توضیح داده می شود که ما یک زمانی را دراختیارداریم که باید قدر آن را بدانیم.