کتاب

چگونه بهترین خودمان باشیم

دراین  اثرسعی شده است که به صورت ساده وروان راجب اصول اخلاقی توضیح داده شود ،این اصول درزندگی روزمره ما استفاده می شوند.

وبه طورفوق العاده ای درزندگی ما ،درواقع دربسترزندگی ما در جریان هستند.

زمانی که تلاش می کنیم وکارها پیش نمی روند ازخودمان سوال کنیم علت این چیست ،زمانی که ناراحت هستیم ازخودمان سوال کنیم علت این ناراحتی چیست ،زمانی که خشم تمام وجودمان را گرفته است ازخودمان سوال کنیم دلیل این همه خشم چه می تواند باشد؟

 

هرلحظه تلاش کردن ما درمسیر خود سازی ارزشمند است، پس قدرتلاشهای خودمان را می دانیم و به تلاش های صادقانه خودمان ادامه می دهیم.

 

 

 

فهرست