دورهای یوگا

این دورها که شامل

1- حرکات یوگا (آسانا)

2-تمرینات ذهنی

حرمات