باشگاه سخنرانی

سخنرانی  وتحلیل

دراین باشگاه تمرین سخنرانی وتجزیه وتحلیل از سخنرانی های مخاطبان جهت رشد وپیش رفت روز افزون تا به نقطه ای برسیم که درهر زمان ومکانی بتوانیم بهترین سخنرانیهای خودمان را اراء دهیم.

 

فهرست