اصول اخلاقی

این اصول شامل ده بخش می باشند.

که پنج بخش اول به طورمستقیم برنفس ما تاثیر می گذارند،نفس نیروی بل قوه ای است که دربرابرما قرارداردومابا چالش باآن رشدمی کنیم،آنچه گفته می شود روی بعضی ازتاثیر می گذارد . ولی ادامه پیدانی کند؛گاهی مواقع برخلاف آنچه گفته می شود عمل می کنیم، آراستن ظاهر وادا در آوردن چندان هم کارسختی نیست ،تازمانی که تعهد نداریم ،هنوزپای نفس درمیان است.اگربه دنبال تحول درزندگی هستید بایدتعهد داشته باشید.تعهد نقطه شرو ع هرحرکتی است.نقطه شروع تعهددریک زمینه باعث پیش رفت درتمام جوانب زندگی است.کسی که ادعا می کند،ولی عمل نمی کندارزش ونتیجه درستی رابدست نی آورد.یاماقوانین زندگی واعمالی است که دررابطه رادیگران انجام می دهیم.به عبارتی دیگردستورات اخلاقی جهان شمولی است که آگاهی درون را افزایش می دهد ،فضای مناسب برای پرورش افکارایجاد می کند.

و موجب پاکسازی ذهن ازناخالصیها می گردد. یاما به ریشه درخت تشبیه می شود،دراین اصل به اجتماع وکنترل شخصی در آن همچنین جلوگیری ازتاثیرعوامل بیرونی دربهم خوردن تعادل پرداخته می شود.به طورمثال وقتی شخصی عصبانی است ،به ما مراجعه می کند ممکن است ،باعث بهم ریخته گی روان ما شود.درچنین موقعتی می توانیم با سکوت وآرامش از آن فرد فاصله بگیریم،واجازه ندهیم که افکارخشم آلودش رابه ذهن ما منتقل کند.

فهرست